Державніторги.Онлайн

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ «ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ) В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ З ПРОДАЖУ МАЙНА (АКТИВІВ) БАНКІВ, В ЯКИХ ЗАПРОВАДЖЕНО ПРОЦЕДУРУ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.  В цьому Регламенті терміни, якщо інше не випливає з їх суті, вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані — ідентифікаційні дані користувача або учасника електронних торгів, що створюються ним під час проходження реєстрації в ЕТС через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до «Особистого кабінету» та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом для участі в електронних торгах чи оскарження результатів електронних торгів;

адміністратор ЕТС — Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», яка визначена уповноваженою особою, що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Державі (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Адміністратор ЕТС може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;

акредитація — надання оператору електронного майданчика права участі в процесі електронних торгів, роботи в ЦБД з використанням електронного майданчика у відповідності до цього Регламенту;

Банк – неплатоспроможний банк, в якому запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

веб-сайт оператора – сторінка оператора – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора, доступ до якого надається за адресою: www.dto.com.ua. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

веб-сайт  Фонду – офіційна сторінка Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua);

винагорода оператора – грошовасума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем торгів додатково до суми коштів,   запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот;

гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, що вноситься учасниками на поточний рахунок оператора, або банківська гарантія, які є складовою заходів, що вживаються                            оператором для забезпечення виконання зобов’язань учасниками,  розмір якого встановлюється рішенням виконавчої дирекції Фонду;

документація про проведення торгів — комплект електронних документів, який містить всю необхідну і достатню інформацію про предмет торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу, який виставлено до продажу, паспорт торгів, критерії визначення переможця;

електронний аукціон (подання цінових пропозицій) — процедура визначення переможця з найбільшою ціновою пропозицією, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення ціни своєї пропозиції, що складається з двох етапів — подача/ редагування / анулювання цінових пропозицій та Аукціон;

електронний документ — документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

Електронний майданчик «Державніторги.Онлайн»– апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, доступний за адресою: www.dto.com.ua, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги — процес продажу майна (активів) банків на електронному майданчику оператора в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом;

електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів. ЕТС складається з баз даних, особистих кабінетів, модулю аукціону та взаємодіє з електронними майданчиками. ЕТС повинна бути загально доступною і гарантувати рівний доступ до інформації всім операторам. ЕТС оснащена механізмами забезпечення безпеки, які гарантують захист інформації від її втрати, неправильного використання та змін;

Закон – Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 із змінами і доповненнями;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює  учаснику після його реєстрації для участі в електронних торгах;

користувач— будь-яка фізична або юридична особа, яка пройшла процедуру реєстрації в ЕТС відповідно до цього Регламенту;

крок електронних торгів – надбавка (дисконт), на яку в ході  електронних торгів здійснюється підвищення початкової та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

лот— одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється до продажу;

оператор електронного майданчика (оператор)  «Державніторги.Онлайн» –  товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн», яке відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.10.2016 року № 2020, включено до Переліку осіб, відібраних за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)»;

Особистий кабінет — складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору ЕТС, Фонду, банку, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Регламенту;

переможець торгів — учасник, визначений ЕТС як такий, що подав найвищу цінову пропозицію за лот на час закінчення електронних торгів;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором ЕТС щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС або оператором – щодо дій та процесів, які відбуваються на Електронному майданчику (у тому числі – в Особистому кабінеті);

початкова ціна реалізації – вартість активу (лоту), відображена у пропозиціях на продаж,  що затверджені відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду;

учасник – фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка є зареєстрованим користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в торгах відповідно до цього Регламенту, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

ціна реалізації — фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано)лот;

API — інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.Цей Регламент роботи Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» (далі – Регламент) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, та інших нормативно-правових актів Фонду, а також відповідно доДоговору про взаємодію щодо реалізації Пілотного проекту з організації продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації укладеного 01.09.2016 року між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» (далі – Договір від 01.09.2016 року) та Додатку № 1 до нього — Регламенту роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації (далі – Регламент ЕТС).

2.2. Право на організацію та проведення відкритих торги (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, у формі електронних торгів, надано Оператору відповідно до Угоди про співпрацю з організації продажу активів № 27/251016-ГУ, укладеної між Оператором та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 25.10.2016 року (далі – Угода).

2.3. Регламент регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором ЕТС, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС.

2.4. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) банків для отримання максимальної виручки у найкоротший строк у процесі їх виведення з ринку.

2.5.Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах через Електронний майданчик «Державніторги.Онлайн» підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом та визнає його.

2.6.Цей Регламент Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» є обов’язковим до виконання всіма користувачами, учасниками електронних торгів, які користуються сервісами Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн», а також – для  оператора.

2.7. Будь-яка особа (банк, юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа, або їх уповноважені представники), для того щоб отримати доступ до функціональних можливостей  Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» та ЕТС, повинна пройти реєстрацію на Електронному майданчику та повинна бути ідентифікована оператором, після чого отримує активований Особистий кабінет.

2.8. Реєстрація передбачає заповнення відповідних ідентифікаційних полів з відомостями та даними, що стосуються особи, яка проходить цю процедуру, на сторінці реєстрації на веб-сайті оператора.

2.9.Поля, що мають спеціальні позначення — обов’язкові до заповнення.

2.10.Після внесення всіх необхідних даних щодо користувача, Електронний майданчик автоматично генерує текст Договору приєднання до цього Регламенту, який стає доступним для ознайомлення в Особистому кабінеті користувача.

2.11.Оператор активує Особистий кабінет користувача після проходження користувачем доступної йому процедури ідентифікації (фінансова ідентифікація, укладення (підписання) договору у письмовій формі). Оператор має право для здійснення ідентифікації користувачів вимагати від користувачів надання документів, що підтверджують особи та/або дані користувача.

2.12.Розмір платежу за фінансову ідентифікацію складає: 10,00 гривень, ПДВ – 2,00 гривні, разом – 12,00 (дванадцять) гривень нуль копійок.

2.13.Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації.

2.14.Зазначені користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) Договору приєднання до цього Регламенту, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

2.15.Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику через фінансову ідентифікацію, яка також може використовуватись з метою акцептування Договору приєднання до цього Регламенту, здійснюється у наступному порядку:

 • Оператор надає рахунок (додаток до договору) користувачу для оплати;
 • користувач сплачує рахунок (додаток до договору) за вказаними у ньому реквізитами, у тому числі з зазначенням призначення платежу;
 • після перевірки даних Оператор Електронного майданчика може або відмовити Користувачу в активації Особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом користувача Договору приєднання до цього Регламенту та активувати Особистий кабінет користувача.

2.16. Успішна активація облікового запису – Особистого кабінету, є завершенням процедури реєстрації користувача на Електронному майданчику «Державніторги.Онлайн» та, одночасно, моментом надання доступу до функціональних можливостей Електронного майданчику та ЕТС в якості користувача..

3. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:

 •  серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;
 •  інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників  та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

3.2. Загальні характеристики ЕТС, а також функції, виконання яких забезпечує ЕТС, передбачені Регламентом ЕТС.

3.3. Формування протоколу про результати проведення електронних торгів, форми якого наведені у додатках до Регламенту ЕТС, здійснюється ЕТС одразу після моменту завершення електронних торгів.

3.4. ЕТС в обов’язковому порядку фіксує в протоколі електронних торгів назву електронного майданчика, через який було надано найбільшу цінову пропозицію за відповідний лот.

3.5. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами у порядку, визначеному Регламентом ЕТС, а якщо сервіси надаються через Електронний майданчик «Державніторги.Онлайн» — додатково – у порядку, визначеному цим Регламентом.

3.6. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору, укладеного між адміністратором ЕТС та оператором, а саме: Договором про використання електронної торгової системи, укладеного між ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» №4-eAuction 04.09.2016 року.

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЕТС

4.1. ЕТС працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, надсилаються адміністратором ЕТС операторам та розміщуються на сайтах операторів, у тому числі Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. У разі виникнення у ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», як оператора Електронного майданчику технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС або з її частиною та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на Електронному майданчику відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.

4.4. ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», як оператор Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн», здійснює консультаційну підтримку користувачів електронного майданчику з питань, пов’язаних з функціонуванням майданчику та ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку  та електронною поштою, що вказані на веб-сайті Електронного майданчику в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

4.5. ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», як оператор Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн», може відступити від вимог цього Регламенту, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором ЕТС або оператором вимог Регламенту ЕТС або цього Регламенту, із негайним повідомленням усіх зацікавлених осіб, а також подальшим приведенням дій у відповідність до цього Регламенту одразу після того, як це стане можливим.

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА, УЧАСНИКА ТА ОПЕРАТОРА

5.1. Оператор має право:

5.1.1. Припиняти доступ користувача або учасника ЕТС до роботи в «Особистому кабінеті» в ЕТС за недотримання положень цього Регламенту до повного усунення допущених порушень.

5.2. Оператор зобов’язаний:

5.2.1. Проводити електронні торги згідно з цим Регламентом та Регламентом ЕТС.

5.2.2. Розміщувати в ЕТС опис лоту, що виставляється на продаж згідно з договором між оператором і банком,  Регламентом ЕТС, цим Регламентом та документацією щодо лоту, який виставляється на продаж.

5.2.3. Дотримуватись вимог цього Регламенту та Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.

5.2.4. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників Електронного майданчику до електронних торгів, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів.

5.2.5. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки користувачів або учасників ЕТС на своєму електронному майданчику.

5.2.6. Самостійно перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації (до такої інформації можна віднести, зокрема, для українських юридичних осіб — ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація, для фізичних осіб — резидентів — реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, можуть бути виключно користувачі, які мають статус фінансової установи відповідно до законодавства України.

5.2.7. Здійснювати консультаційну підтримку користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 18:00.

5.3. Оператор  не несе відповідальність:

5.3.1.  За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач ЕТС з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи на Електронному майданчику та/або в ЕТС відповідно до технічних вимог Електронного майданчику ЕТС, а саме:

 • відсутність у користувача або учасника комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи на Електронному майданчику та/або в ЕТС;
 • наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати на Електронному майданчику та/або в ЕТС;
 • неможливість роботи з причини зараження його комп’ютерної техніки шкідливими програмами (вірусами);
 • недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу на Електронному майданчику та/або з ЕТС;
 • недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач або учасник, а також збої в роботі апаратно — технічного комплексу  провайдера користувача або учасника, що призвело до не регламентованих та непередбачуваних відключень користувача або учасника від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати на Електронному майданчику та/або в ЕТС.

5.3.2. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:

 • незнання, невиконання чи неналежне виконання користувачем, учасником або їх працівниками/довіреними (уповноваженими) особами вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті та/або Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття користувачем або учасником на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації користувача або учасника;
 • неналежне зберігання авторизаційних даних, несанкціонована керівництвом користувача або учасника передача працівником, призначеним в якості особи, відповідальної за роботу з Електронним майданчиком та/або ЕТС, авторизаційних даних, для входу і роботи на Електронному майданчику та/або в ЕТС третім особам, які не мають відповідних повноважень і кваліфікації для роботи   на Електронному майданчику та/або в ЕТС;
 • дії, вчинені на Електронному майданчику та/або в ЕТС від імені користувача або учасника третіми особами, які отримали доступ до Електронного майданчику та/або ЕТС через некомпетентність і незнання користувача або учасника Електронного майданчику та/або ЕТС вимог цього Регламенту, що призвело до прийняття користувачем або учасником на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами або учасниками ЕТС;
 • дії, вчинені на Електронному майданчику та/або в ЕТС від імені користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.3.3. За зміст опису лоту, виставленого на продаж, документації щодо такого лоту, складеного та оприлюдненого банком;

5.3.4. За зміст цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

5.3.5. За дії банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу за результатами проведення електронних торгів, що формується ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

5.3.6. За процедуру укладення (не укладення) договору між банком та переможцем торгів на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.3.7. За розміщення інформації користувачем, учасником та їх працівниками/довіреними (уповноваженими) особами, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди користувачеві або учаснику.

5.4. Користувач Електронного майданчику та/або учасник ЕТС зобов’язані:

5.4.1. Діяти в процесі електронних торгів у відповідності до цього Регламенту.

5.4.2. Своєчасно вносити зміни до інформації, поданої при реєстрації на Електронному майданчику та/або в ЕТС,  а також своєчасно розміщувати на Електронному майданчику та/або в ЕТС актуальні документи, надані при реєстрації на Електронному майданчику та/або в ЕТС.

5.4.3. Забезпечити збереження в таємниці авторизаційні дані. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.

5.4.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної на Електронному майданчику та/або в ЕТС,   розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки та/або шкоду.

5.4.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора та/або адміністратора ЕТС про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню Електронного майданчику та/або ЕТС.

5.4.6. Нести відповідальність за невиконання цього Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням шкоди/збитків у повному обсязі.

5.4.7. Приймати на себе всі ризики, пов’язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв’язку Інтернет (розрив зв’язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв’язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

5.4.8. Нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені та пароля, наданих їм для роботи на Електронному майданчику та/або в ЕТС та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і  за всі дії третіх осіб з використанням імені та пароля користувача або учасника на Електронному майданчику та/або ЕТС.

5.5. Усі дії, вчинені, користувачем або учасником, які належним чином авторизовані на Електронному майданчику та/або в ЕТС, породжують для них права та обов’язки відповідно до цього Регламенту.

5.6. Користувачу, учаснику, оператору та банку забороняється:

5.6.1. Допускати сторонніх осіб до автоматизованого робочого місця;

5.6.2. Вчиняти дії спрямовані на використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи Електронного майданчику та/або ЕТС та несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Електронного майданчику та/або ЕТС (злом, атака тощо) або на дискредитацію банку або Фонду;

5.6.3. Залишати автоматизоване робоче місце без виходу з Електронного майданчику та/або ЕТС;

5.6.4. Вчиняти інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі Електронного майданчику та/або ЕТС.

5.7. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих угод, банк, оператор,  учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

6.1. Банк підписує договір (додаткову угоду про реалізацію активів) з оператором на підставі та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду щодо реалізації майна (активів) банку. Форма договору (додаткової угоди про реалізацію активів) повинна відповідати формі, визначеної додатком №1 до Угоди №27/251016-ГУ.

6.2. Електронні торги оголошуються на підставі відповідної заявки (додаткової угоди про реалізацію активів) про проведення електронних торгів, яка подається банком оператору (укладається банком з оператором) відповідно до умов, затверджених відповідним рішенням  виконавчої дирекції Фонду.

6.3. Заявка на проведення електронних торгів формується в ЕТС через Особистий кабінет на Електронному майданчику. ЕТС та Електронний майданчик забезпечує можливість редагування та друку сформованої заявки на проведення електронних торгів до моменту публікації оголошення про проведення даних електронних торгів.

6.4. У заявці на проведення електронних торгів обов’язково зазначається:

6.4.1. умови проведення електронних торгів, у тому числі, порядок проведення торгів відповідно до Закону, зокрема розміри гарантійного внеску, лоту та кроку електронних торгів, порядок підвищення ціни, встановлення або відмова від встановлення початкової ціни реалізації, які затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду;

6.4.2. публічний паспорт активу (майна);

6.4.3. розподіл майна по лотах;

6.4.4. початкову ціну  реалізації лоту.

6.5. Заявка може складатися щонайменше з одного лоту та включати продаж такого майна як:

 • основні засоби;
 • майно банку, у вигляді цілісного майнового комплексу;
 • майно банку, щодо обороту якого встановлене обмеження;
 • дебіторська заборгованість;
 • права вимоги за кредитними договорами.

6.6. Інші види активів можуть продаватися у спосіб, визначений законодавством.

6.7. Банк може через особистий кабінет переглядати та роздруковувати і, до моменту публікації оголошення про проведення електронних торгів, редагувати всі раніше сформовані заявки на проведення електронних торгів.

6.8. На підставі відповідної заявки в ЕТС формуються лоти, які підлягають продажу на електронних торгах.

6.9. Інформація про предмет електронних торгів (лот) міститься у паспорті відкритих торгів (аукціону), оформленого відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388.

6.10. Інформація про предмет електронних торгів (лот) оприлюднюється на веб-сайті Фонду, веб-сайті банку та, за допомогою API, на веб-сайті оператора.

6.11. Інформація про лот, яка розміщується на веб-сайті оператора, повинна додатково містити відомості про:

 • банківські реквізити оператора для сплати гарантійного внеску;
 • розмір винагороди оператора;
 • посилання на цей Регламент.

6.12. Банк розміщує оголошення про проведення електронних торгів відповідно до вимог Закону.

6.13. Банк також готує текст інформаційного повідомлення про продаж активу (-ів), дату, час і місце проведення відкритих торгів (аукціону) та надає його оператору для розміщення в друкованих засобах масової інформації і на веб-сайті оператора відповідно до умов та у строки, встановлені  Угодою №27/251016-ГУ.

Інформаційне повідомлення про проведення відкритих торгів (аукціону) має містити: найменування об’єктів продажу, їх місцезнаходження та іншу потрібну інформацію про актив (-и); початкову ціну продажу та умови продажу активу (-ів); суму грошових коштів, що має вноситися учасниками відкритих торгів (аукціону) (гарантійний внесок); банківські реквізити отримувача гарантійного внеску; кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні); час та місце особистого ознайомлення з активом (-ами), інформацію про актив(и); місце та час проведення відкритих торгів (аукціону); місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації відкритих торгів (аукціону); іншу інформацію (за необхідності).

Оператор надає банку інформаційну та консультаційну підтримку при підготовці інформаційного повідомлення.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

7.1. Оголосити електронні торги може лише Банк на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду, сформувавши їх параметри та опублікувавши вимоги, включаючи вимоги до фінансового забезпечення потенційних учасників.

7.2. Електронний майданчик, за допомогою API, створює в ЦБД запис про нові електронні торги. Користувачі ЕТС на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду торгів надає Електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.

7.3. Банк має право відмовитися від проведення електронних торгів виключно на підставі відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду.

7.4. Банк має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до дня оприлюднення такого оголошення у друкованих виданнях.

7.5. Під час роботи в ЕТС, учасники своєчасно, відповідно до визначеного Регламентом порядку, здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики.

7.6. Будь-яка пропозиція учасника, належним чином спрямована через ЕТС в ході участі в електронних торгах, вважається офертою.

7.7. Переможець торгів зобов’язується:

 • підписати протокол електронних торгів протягом трьох робочих днів з дати завершення електронних торгів та укласти відповідний договір купівлі-продажу на умовах, визначених цим Регламентом.

7.8. Інформація, вказана учасником в електронних документах має відповідати інформації, вказаній в паперовій формі документів, що  додаються до заявки. У разі наявності невідповідностей, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах ЕТС або та, що визначена оператором на підставі оригіналів документів при особистій ідентифікації учасника (користувача).

7.9. Для участі в електронних торгах учасник здійснює подачу заявки шляхом заповнення екранної форми, доступ до якої здійснюється з Особистого кабінету, і завантаження на Електронний майданчик доданих електронних документів.

7.10. Заявка повинна відповідати вимогам, зазначеним в оголошенні та документації про проведення електронних торгів. Після подання заявки Учасник в особистому кабінеті отримує повідомлення про прийняття пропозиції Електронним майданчиком та початок перевірки оператором даних Учасника та сплати ним гарантійного внеску/банківської гарантії. Після успішної перевірки заявки Учасника оператором та надходження гарантійного внеску на рахунок оператора або прийняття ним банківської гарантії, Учасник отримує відповідно повідомлення та можливість надіслати заявку до ЕТС.

У повідомленні повідомляється про публікацію в ЦБД пропозиції̈, дату і час публікації̈, дату і час початку аукціону і посилання на аукціон в режимі Учасника.

7.11. Учасник зобов’язаний подати заявку та сплатити гарантійний внесок до закінчення терміну прийому заявок, вказаного Банком в оголошенні про проведення  електронних торгів. Учасник має можливість зміни/відзиву заявки (скасування цінової пропозиції̈) до закінчення терміну прийому заявок.

7.12. Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку подання цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка.

7.13. Будь-яка інформація про кожного з учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення електронних торгів, крім інформації про кількість учасників. Початкові цінові пропозиції учасників є закритими до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну цінову пропозицію.

7.14. Скасувати електронні торги може виключно банк за наявності відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду на будь-якому етапі до дати підписання відповідного протоколу електронних торгів.

7.15. За умови скасування електронних торгів їх статус змінюється в ЕТС із «Зареєстровані»  на статус «Скасовані» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами або учасниками ЕТС.

7.16. У випадку скасування електронних торгів учасникам повертається внесена плата за участь в 100% розмірі гарантійного внеску.

7.17. Рішення про вибір переможця торгів або про визнання електронних торгів такими, що не відбулися, приймається на підставі протоколу електронних торгів.

7.18. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між банком, якому належить актив,  та  переможцем торгів поза ЕТС, в письмовій формі або в інший спосіб, передбачений законодавством, розміщується в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня укладання та перебуває у вільному доступі для всіх  користувачів ЕТС.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ (ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ)

8.1. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Регламенту.

8.2. Процес електронного аукціону складається з наступних підпроцесів:

8.2.1. Подача / редагування / анулювання цінових пропозицій.

8.2.2. Аукціон:

8.2.2.1. Отримання доступу в режимі учасника.

8.2.2.2. Торги

8.3. Подача / редагування / анулювання цінових пропозицій.

8.3.1. До дати закінчення прийому цінових пропозицій, учасники мають право зняти пропозицію (видалити) або внести зміни до цінової пропозиції.

8.3.2. Інформація про початкову цінову пропозицію Учасника не доступна іншим особам.

8.4. Аукціон.

8.4.1. Даний підпроцес включає наступні стадії:

8.4.1.1. Отримання доступу до Аукціону в режимі учасника. Учасник за допомогою інтерфейсу Електронного майданчика отримує індивідуальну адресу сторінки електронних торгів. Електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому вонo є єдиним ідентифікатором учасника.

8.4.1.2. Аукціон. Ця функція запускається автоматично із настанням дати та часу проведення електронного аукціону, які встановлені ЕТС ЦБД. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів ЕТС про наближення дати старту Аукціону.

8.5. Якщо в момент закінчення прийому цінових пропозицій жоден учасник не зареєстрував таку заявку, або це зробив тільки один учасник, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

8.6. Якщо заявку на участь подало більше одного учасника, ЕТС активує єдиний модуль «електронний аукціон». У електронному аукціоні можуть брати участь тільки зареєстровані учасники електронного аукціону. Всі інші користувачі, в т.ч. банк, мають можливість спостерігати  за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

8.7. Електронний майданчик забезпечує доступ зареєстрованих учасників до єдиного модулю «електронний аукціон». Для кожного учасника адміністратор ЕТС створює індивідуальну веб-сторінку. Електронний майданчик зобов’язаний передати відповідному учаснику гіпер-посилання на індивідуальну веб-сторінку. Відповідальність Електронного майданчика — передати посилання на веб-сторінку тільки авторизованому учаснику. Ніяких додаткових верифікацій на рівні ЦБД не виконується.

8.8. ЦБД відстежує підключення до веб-сторінки учасників і виводить на них інформацію про кількість підключень і IP-адреси, з яких відбулося підключення до індивідуальної сторінки учасника.

8.9. Для користувачів та/або банків адміністратор ЕТС створює одну загальну сторінку (моніторинговий кабінет), на якій немає можливості подати цінову пропозицію.

8.10. У момент старту модуля “електронний аукціон”, Електронний майданчик отримує доступ до веб-сторінки Аукціону для реєстрації учасників та забезпечення сервісу доступу учасників. На веб-сторінці відображаються:

 • номер Аукціону
 • предмет Аукціону
 • номер учасника в Аукціоні, що забезпечує анонімність участі;
 • початкову цінову пропозицію кожного з учасників;
 • час до початку Аукціону та / або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону ЕТС  робить паузу 5 хвилин і оголошує раунд.

8.11. У кожному раунді учасники протягом 3 хвилин кожен, в порядку від менших до більших, а при співпадінні пропозицій- від пізніших до більш ранніх пропозицій мають право зробити крок на підвищення своєї попередньої цінової пропозиції.

8.12. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше, ЕТС надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 хвилин, по закінченню цього часу ЕТС приймає зазначену цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

8.13. Якщо всі учасники зробили цінові пропозиції в раунді, ЕТС робить паузу 3 хвилини і оголошує наступний раунд.

8.14.Користувачі, в т.ч. банки, мають можливість в режимі реального часу відслідковувати процес поточних Аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук.

8.15. Оператор забезпечує доступ зареєстрованих учасників до єдиного модулю «Аукціон».

8.16. Всього проводиться 3 раунди Аукціону за однаковими правилами.

9. ПОРЯДОК РЕДАГУВАННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

9.1. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним цінової  пропозиції до закінчення періоду прийому цінових пропозицій, визначених для даних електронних торгів. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД і стає доступною для перегляду всім користувачам ЕТС після завершення електронних торгів.

9.2. Запит на анулювання цінової пропозиції може надійти тільки від Електронного майданчика, через який було зареєстровано цінову пропозицію від відповідного учасника. Анулювати можна тільки цінову пропозицію зі статусом в електронних торгах — «Прийом пропозицій». Після анулювання вся інформація про цінову пропозицію учасника видаляється з ЕТС.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТОРГІВ ТА РОЗПОДІЛУ ВИНАГОРОДИ

10.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЕТС цінових  пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу, форма якого наведена в Додатку 1 до цього Регламенту.

10.2. Переможцем торгів вважається учасник, що подав найбільшу цінову пропозицію, а при однакових цінових пропозиціях, той, що подав пропозицію раніше.

Переможець отримує від Електронного майданчику повідомлення про визнання Учасника переможцем при наступному вході в Особистий кабінет та про необхідність підписати протокол електронних торгів на протязі трьох діб. Підписаний переможцем протокол електронних торгів переможець завантажує до своєї цінової пропозиції (заявки) протягом трьох діб.

Банк в Особистому кабінеті перевіряє чи завантажено протокол результатів електронного аукціону, підписаний учасником. Після перевірки Банк або кваліфікує переможця або  дискваліфікує його. При кваліфікації переможця, процедура переходить у стадію оплати та/або укладання договору.

10.3. У випадку відмови переможця від підписання протоколу електронних торгів або не укладення ним договору за результатами електронних торгів із банком протягом 10-ти робочих днів з дати завершення електронних торгів, переможцем торгів визнається  учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях — поданою раніше, за умови, якщо ним був зроблений щонайменше один крок електронних торгів.

Учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях — поданою пізніше,  Електронний майданчик направляє повідомлення про зайняття таким учасником другого місця в аукціоні при наступному вході в кабінет і про можливість не забирати гарантійний внесок на протязі 15 робочих днів, під час яких переможець аукціону може бути дискваліфікований.

В Особистому кабінеті такому учаснику надається можливість скористуватися функцією «Забираю гарантійний внесок зараз», при цьому при натисканні на відповідну кнопку Електронним майданчиком в ЦБД передається інформація про те, що другий учасник (переможець) відсутній.

10.4. Після формування протоколу електронних торгів та визнання їх такими, що відбулися, починається процес підписання договору. ЕТС присвоює торгам статус «Підписання договору» і переходить до процесу «Завершення».

10.5. Процес «Завершення» включає функції з підготовки договору між банком та переможцем електронних торгів і реєстрацію договору в ЕТС. Після реєстрації договору, ЕТС присвоює електронним торгам статус «Торги завершені».

10.6. Розмістити договір в ЕТС може тільки банк, шляхом опублікування скан-копії договору.

10.7. Розмір винагороди оператора визначається відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду та підлягає сплаті переможцем торгів.

10.8. Винагорода оператора розподіляється наступним чином: 90% від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого переможцем електронних торгів придбано відповідний лот, 10% від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого в ЦБД введена інформація про відповідний лот.

10.9. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам електронних торгів,  здійснюється оператором протягом 3 (трьох) банківських днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів, за виключенням переможця торгів та учасника, за наявності його згоди, що подав наступну по величині після переможця цінову пропозицію або подав однакову з переможцем цінову пропозицію, але пізніше, ніж  переможець.

10.10. Повернення сплачених гарантійних внесків учаснику, з наступною по  величині після переможця ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях учасників — тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови його згоди, здійснюється протягом 1 (одного) банківського дня з дати укладання переможцем договору купівлі-продажу та здійснення оплати за ним.

10.11. Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю торгів у наступних випадках:

 • відмови від підписання ним протоколу електронних торгів;
 • відмови від укладання ним договору купівлі-продажу після підписання протоколу електронних торгів таабо оплати за актив (майно) згідно з укладеним договором купівлі-продажу.

11. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВІДОМОСТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Всі документи і відомості, пов’язані з реєстрацією на Електронному майданчику та/або в ЕТС та проведенням електронних торгів, в тому числі, з подачею заявок і цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через Електронний майданчик та/або ЕТС. Оператор, з метою верифікації даних може витребувати у будь-якого учасника паперові копії документів відповідно до цього Регламенту.

11.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС. Відповідальність за зберігання документів, інформації, відомостей несе адміністратор ЕТС або інша відповідальна особа визначена на підставі договору.

11.3. Усі документи, відомості, інформація, пов’язані з організацією та проведенням електронних торгів, відповідно до цього Регламенту, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

 • документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;
 • інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
 • має бути забезпечена можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;
 • у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

11.4. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк зберігання становить не менше 3 (трьох) років.

11.5. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор ЕТС вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

11.6. Адміністратор ЕТС може забезпечувати додержання вимог щодо збереження документів, відомостей, інформації, пов’язаних з організацією та проведенням електронних торгів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо така установа додержується вимог законодавства України, що регулює питання зберігання документів, та уклала із адміністратором ЕТС відповідний договір про захист конфіденційної інформації.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО РЕГЛАМЕНТУ

12.1. Внесення змін (доповнень) до цього Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться оператором на підставі відповідних змін, внесених до Регламенту ЕТС.

12.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором ЕТС системи у вільному доступі за посиланням http://bit.ly/2bsel2q та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до цього Регламенту здійснюється адміністратором ЕТС шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту за посиланням http://bit.ly/2bsel2q та Фондом на веб-сайті  www.fg.gov.ua для  максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

Актуальний Регламент Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» розміщується у формі електронного документа   у вільному доступі на веб-сайті оператора: www.dto.com.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до цього Регламенту здійснюється оператором шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту на веб-сайті оператора: www.dto.com.ua.

12.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до цього Регламенту, набувають чинності і стають обов’язковими для всіх осіб, що приєдналися до цього Регламенту, з дати розміщення змін (доповнення) редакції цього Регламенту на веб-сайті  оператора: www.dto.com.ua, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

12.4. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.

12.5. У разі незгоди зі змінами Регламенту користувач, учасник ЕТС має право на розірвання договору з оператором  Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн».

Підписання договору

Представництво надає послугу акцептації угод, допомогу, консультацію, щодо долучення до регламенту електронних майданчиків: dzo.com.uadto.com.uazakupivli.biz

в якості учасника або замовника в найкоротший термін

Ви маєте можливість надати угоду до представництва за адресою: dog

м. Кропивницький
вул. Євгена Маланюка 17, офіс 8
тел.: (0522)27-57-94, (050)628-99-91

e-mial: kirovograd@dzo.com.ua

або залишити заявку на отримання нашим кур’єром за вашою адресою.

×
Акцептація угод

Представництво надає послугу акцептації угод, допомогу, консультацію, щодо долучення до регламенту електронних майданчиків: dzo.com.uadto.com.uazakupivli.biz

в якості учасника або замовника в найкоротший термін

Ви маєте можливість надати угоду до представництва за адресою: dog

м. Кропивницький
вул. Євгена Маланюка 17, офіс 8
тел.: (0522)27-57-94, (050)628-99-91

e-mial: kirovograd@dzo.com.ua

або залишити заявку на отримання нашим кур’єром за вашою адресою.

×

ЧП "Интеллект-Сервис Кировоград"

×
Партнерська програма

Отримання детальної інформації з розміщення Вашого банеру на сайті :

+38-099-628-999-1

email: kirovograd@dzo.com.ua

×

750x380

×

kantstovarishh

×

г. Кропивницкий ул. Чмиленко, 24а, (Дзержинского, 24а) магазин «Фуршет» 1 этаж к.т. 097 010-28-88, 099 271-78-88


Альбоми,скейчбуки
Папір А1,А2,А3.
Папір офісний,папір гофра.
Гуаш, акварель, акрил
Мольберти, етюдники
Планшети, холсти
Олівці прості та кольорові
Пензлики
Розпис по номерам
Фломастери
Пластилин
Квілінг
Конструктори з кераміки
Розмальовки
Глина керопласт
Набіри різні для творчесті.
Зошити
Щоденники
Папки різні
Маркери
Лінери
Ручки
Циркулі
Лінійки та різне для школи.
×